Marfan Sendromu

 

Marfan sendromu otozomal dominant kalıtım modeli ile seyreden ve 15q21 bölgesindeki fibrillin geni mutasyonlarının neden olduğu bir kollajen doku hastalığıdır. Fibrillin geni 65 ekzonlu büyük bir gen olup üzerinde TGF ve EGF domainleri bulunmaktadır. Kodlanan fibrillin proteini ise büyük bir glikoprotein olup elastik liflerde elastikle ilişkilendirilen, diğer dokularda ise birlikte tutma görevi yapan mikrofibrillerin majör bir komponentidir.  Marfan Sendromu fenotipinden sorumlu ikinci bir gen ise,  3p22 bölgesinde lokalize TGF-beta reseptör 2 genidir. Bu gendeki mutasyonlar ekstrasellüler matriks oluşumunda önemli olan TGF beta sinyal aktivitesinde bozukluğa yol açar.               

Marfan sendromu;

·         iskelet  

o   pektus karinatum,

o    ameliyat gerektiren pektus ekskavatum,

o   Walker-Murdoch ve Steinberg bulguları,

o   skolyoz,

o   < 0.85 ‘ in altında üst/alt segment oranı,

o   1.05 kulaç/ boy oranı,

o   pes planus,

o   dirseğin azalmış ekstansiyonu ( < 170 ),

o   acetabulum protrüzyonu,

o   eklem hipermobilitesi,

o   yüksek damak ve üst üste binmiş dişler,

·         karakteristik yüz görünümü { dolikosefali, malar hipoplazi, enoftalmos, retrognati, aşağı çekik palpebral fissürler }

·         Göz bulguları ( ektopia lentis , düzleşmiş kornea , globun artmış aksiyal uzunluğu , azalmış pupiller myozis )  

·         kardiyovasküler ( çıkan aorta dilatasyonu, çıkan aortanın disseksiyonu, MVP , mitral kapak regürjitasyonu , ana pulmoner arterin dilatasyonu , mitral annulus kalsifikasyonu , inen torasik veya abdominal aortanın 50 yaşından önce dilatasyonu veya disseksiyonu);

·         pulmoner ( spontan pnömotoraks , apikal blebler);

·         deri ve ekleri ( stria atrofika , tekrarlayan veya insizyonel  herniler) ;

·         dura ( lumbosakral dural ektazi ) tutulumu gösteren sistemik bir kollajen doku hastalığıdır.

MASS fenotipi de Marfan sendromu gibi fibrillin geni mutasyonlarının neden olduğu bir kollajen doku hastalığıdır.  Myopi, mitral valve prolapsusu, ilerlemeyen- sınırda aortik genişleme, özgün olmayan deri ve iskelet bulguları ile seyreder.

Mitral valv prolapsus sendromu da diğer iki hastalıkla allelik olan iskelet sistemi bulgularının eşlik ettiği veya etmediği MVP’nin bulunduğu bir sendromdur.